Die Lighuis Woordbedieninge


Go to content

Uit die Pastoor se pen

Ekstra

EWIGDURENDE LEWENDE GOD, HY KOM WEER!

Hand 1:9-11
(9) En nadat Hy dit ges het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle o weggeneem.
(10) En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,
(11) wat s: Galilse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

Paas naweek het ons die kruisiging en opstanding van Jesus Christus herdenk en ons sal dit ook aanhou doen totdat Hy kom om ons (SY BRUID) te haal. In hierdie gedeelte sien ons dat Hy 40 dae na Sy opstanding opgevaar het Hemel toe om vir ons plek te gaan voorberei by die Vader (Joh. 14:1-3). Hy het nadat Hy die volmaakte offer gebring het, veraltyd gaan sit as Hoepriester, aan die regterhand van God waar Hy vir ons intree (Heb. 8:1, 10:12). Jesus is verhoog bo alles waar engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is (1Pet. 3:23).

Hy het gedurende hierdie 40 dae onbetwisbaar bewys dat Hy lewe deur aan hulle te verskyn en met hulle oor dinge van die Koningkryk gepraat (Hand.1:3). Ons sien ook dat Jesus aan hulle se dat al die mag in die Hemel en op die aarde aan Hom behoort, en dan gee Hy hulle 'n opdrag, "Gaan dan heen en maak dissipels van alle nasies. Hy gee saam met dit ook 'n belofte, En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wereld (Matt28:16-20)." Op die dag van Hemelvaart het Jesus aan die dissipels verskyn waar hy met hulle gesels het voordat Hy in die Hemel opgeneem is. Sy laaste woord was, "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die wereld (Hand.1:8). Dit is die belofte van die Vader waarna Jesus verwys het op 'n ander geleendheid, waarop hulle moet wag tot hulle dit ontvang het voor hulle van Jerusalem vertrek (Hnd. 1:4-5).

Hierdie opdrag was aan elke dissipels van die Here, totdat Hy kom om ons te kom haal. Hieruit weet ons dat ons die mandaat het om die blye boodskap te gaan verkondig , met die belofte dat Hy saam met ons sal wees tot aan die voleinding van die wereld. Wat is belangrik -
JESUS KOM VERSEKER WEER

Shalom

Chris Swanepoel
083 225 3809

Die belofte van die Heilige gees

Die doping of invulling met die Heilige Gees is 'n belofte aan elkeen volgens die Woord geprofeteer deur
Jol in die Ou testament (Jol 2:28-29), Johannes die doper in die Nuwe Testament (Matt 3:11) en Jesus self in(
lukas 11:9-13). Het u al die doping met die Heilige Gees ontvang? As u nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, is die vraag; "hoe ontvang ons die Heilige Gees?"

Ons harte moet deeglik voorbereid wees dmv bekering

Hand 2:37-38
(37)By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?"
(38)Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus
Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.

Daar moet 'n defenitiewe honger en dors daarna wees.

Mat 5:6
Gesend is di wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.

Jes 55:1-2
(1) Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook di wat nie geld het nie, kom, koop en eet;
ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.
(2) Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie?
Luister aandagtig na My, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is.

Daar moet 'n gevoel van afwagting wees (Sence of expecting)

Luk 11:9-13
(9) Ek s vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak
word.
(10) Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
(11) Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis?
(12) Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee?
(13) As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee - die Vader in die hemel nog baie
meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir di wat vra."

Daar moet 'n aktiewe aksie wees tov jou geloof.

Jak 2:20
Jou dwaas, wil jy 'n bewys h dat geloof sonder dade nutteloos is?

Jak 2:26
'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood.

Hand 2:4
Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan
hulle gegee het om onder sy leiding te doen.

Pst Chris Swanepoel
'n Innerlike verlange na die teenwoordigheid van God

Opn 21:6
Verder s Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet."

Die bybelse konteks van, "Elkeen wat dors het", beteken hier, "om 'n innerlike verlange te h na God se teenwoordigheid in jou lewe."

Die vraag aan ons elkeen, "is u dors na die teenwoordigheid van God in u lewe?" Ja, hoe desperaat is u om hierdie water te drink wat u net van Christus kan kry? Wanneer u daarvan drink sal u nooit weer dors kry nie.

Om van hierdie water te drink moet ek en u die gewer daarvan ken, en dit is so jammer dat daar so baie is wat Hom nie ken nie. Die Samiritaanse vrou het Jesus ook nie geken nie. Jesus s juis, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou s: "Gee my 'n bietjie water om te drink'" sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het." (Joh 4:10)

Wanneer ons die gewer van hierdie water wat jou dors verewig les ken, sal daar vanuit elkeen van ons ook lewende waterstrome vloei.

Joh 7:37-38
(37) Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
(38) Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif s: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei."

My gebed vir u elkeen, "Mag die lewende water van Christus in u soos 'n fontein opborrel en met 'n gebruis vrygestel word en uit u binneste vloei omdat u in Christus Glo, soos die woord s."

Pst Chris Swanepoel


Tuisblad | Visie en Missie | Ondersteun ons | Kontak ons | Bedieninge | Ekstra | Site Map


Back to content | Back to main menu